මුල ගී පද ඇහැරෙන්න ඉතින් දැන්වත්
F
T
P

ඇහැරෙන්න ඉතින් දැන්වත් ගී පද

ඇහැරෙන්න
ඇහැරෙන්න ඉතින්
දැන්වත්
ඉඩදෙන්න සොඳුරු
සිහිනෙන් ඇහැරෙන්න

මහ වැස්සක
ගිනිගත්ත
ඒ ප්‍රේමවන්ත
සිහිනෙන් ඇහැරෙන්න

දැමුණු සුහික්මුණු
පිළිවෙත් සුරැකුණු
මගේම විජිතයෙහී
මා කිරුල දරා සිටියා

ආදරය ඇවිත්
සිහිනෙන්
ඒ කිරුල
සොරාගත්තා
ඇහැරෙන්න

මහ වැස්සක
ගිනිගත්ත
ඒ නිලංකාර
සිහිනෙන්
ඇහැරෙන්න

ආදරය අකැප හින්දා
මා වෙස්වලා සිටියා

දැමුණු සුහික්මුණු
පිළිවෙත් සුරැකුණු
මගේම විජිතයෙහී
මා වෙස්වලා සිටියා

ආදරය අකැප හින්දා
ඇහැරෙන්න

ඇහැරෙන්න කලින්
සිහිනෙන්
මට කියාදෙන්න
රහසින්
ඇහැරෙන්න

කොයි
සිහිනෙන් ද කියා
මා ඇහැර
පලායන්නේ
මේ මොර සූරන
වැස්සේ ඇහැරෙන්න

සිහින ගිනි ගන්නා
මේ මොර සූරන
වැස්සේ
මා ඇහැර
පලා යන්නේ
කොහේ දැයි
මට කවුද
කියා දෙන්නේ
කවුද කියා දෙන්නේ
ඇහැරෙන්න

මහ වැස්සක
ගිනිගත්ත
ඒ නිලංකාර
සිහිනෙන්
ඇහැරෙන්න

මහ වැස්සක
ගිනිගත්ත
ඒ නිලංකාර
සිහිනේ
ඇහැරෙන්න

ගීත ගායනය

චිත්‍රාල් සෝමපාල
චිත්‍රාල් සෝමපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අසෝක හඳගම

සංගීත නාද රටා

චිත්‍රාල් සෝමපාල
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021