මුල ගී පද එක හුස්මක්වත් හැන්දෑවේ
F
T
P

එක හුස්මක්වත් හැන්දෑවේ ගී පද

එක හුස්මක්වත්
එක හැඟුමක්වත්
දෙන්නට බෑ
කිසි දා බෑ
නුඹ මට විතරක්
දුන් හැම හුස්මක්
මියයන්නෑ
අමතක නෑ

මා දෙනෙතේ
දිස්නය වාගේ
නුඹ මාගේ
ළඟින් නේ

සීතලේ ළඟින්
සිත් පෑහේ
මීදුමේ හිඳින්
පෙම් වෑහේ
මාවතේ දැන්
අපි යන්නේ
සොඳුරුයි ජීවේ
හැන්දෑවේ

සිත සන්සුන් දැන්
එය ඔබ ළඟ නම්
ඔබගෙන් මම්
නිවුනා දැන්

යමු දුර ගමනක්
ඔබ හා යා නම්
අවනත මං
නුඹට ම නම්

මා දෙනෙතේ
දිස්නය වාගේ
නුඹ මාගේ
ළඟින් නේ

සීතලේ ළඟින්
සිත් පෑහේ
මීදුමේ හිඳින්
පෙම් වෑහේ
මාවතේ දැන්
අපි යන්නේ
සොඳුරුයි ජීවේ
හැන්දෑවේ

නොසිතූ
මේ ආදරේ
තනි වූ වෙලේ
ළඟ උන්නේ

ගැහෙනා
ඔබෙ හුස්මක් වී
මා සැඟවෙන්නම්
නුඹගේ තුරුලේ

සීතලේ ළඟින්
සිත් පෑහේ
මීදුමේ හිඳින්
පෙම් වෑහේ
මාවතේ දැන්
අපි යන්නේ
සොඳුරුයි ජීවේ
හැන්දෑවේ

සීතලේ ළඟින්
සිත් පෑහේ
මීදුමේ හිඳින්
පෙම් වෑහේ
මාවතේ දැන්
අපි යන්නේ
සොඳුරුයි ජීවේ
හැන්දෑවේ

ගීත ගායනය

අශාන්ති ද අල්විස්
අශාන්ති ද අල්විස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මනුරංග විජේසේකර

සංගීත නාද රටා

කෙන් ලැපන්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021