මුල ගී පද එක සිත දෙතැනක නතර වෙලා
F
T
P

එක සිත දෙතැනක නතර වෙලා ගී පද

එක සිත දෙතැනක
නතර වෙලා
ඔබේ සිතයි
මගේ සිතයි
දෙසිතම
එකම සිතක් වී
ඔබේ ළඟයි
මගේ ළඟයි
ඒ සිත දෙතැනක
නතර වෙලා

ළසෝ තැවුල් මැද
ඔබ සැලෙනා විට
මගේ නෙත ද වැලපේ
සිනා තෙපුල් මැද
ඔබ සැනසෙන සඳ
මගේ සිත ද සැනසේ

එක සිත දෙතැනක
නතර වෙලා
ඔබේ සිතයි
මගේ සිතයි
දෙසිතම
එකම සිතක් වී
ඔබේ ළඟයි
මගේ ළඟයි
ඒ සිත දෙතැනක
නතර වෙලා

ඔබේ පැතුම මා
පතනා ලොවමයි
අපේ සිතුම්
සම වේ
ඔබේ මගේ යයි
වෙනසක් නොහැඟෙයි
ඔබම යළිදු
මම වේ

එක සිත දෙතැනක
නතර වෙලා
ඔබේ සිතයි
මගේ සිතයි
දෙසිතම
එකම සිතක් වී
ඔබේ ළඟයි
මගේ ළඟයි
ඒ සිත දෙතැනක
නතර වෙලා

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුලරත්න ආරියවංස

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021