මුල ගී පද එක යායට මල් පීදුණු බිම් තීරේ
F
T
P

එක යායට මල් පීදුණු බිම් තීරේ ගී පද

එක යායට මල් පීදුණු
බිම් තීරේ
පාර දිගේ කණින් කණට
කොඳුර කොඳුර ඔබයි මමයි
විතරයි හිටියේ

එක යායට මල් පීදුණු
බිම් තීරේ
පාර දිගේ කණින් කණට
කොඳුර කොඳුර ඔබයි මමයි
විතරයි හිටියේ

රාස්සිගේ අව්ව වැටී
දඹ රන් වූ ඔබ කෙහෙරැළි
රාස්සිගේ අව්ව වැටී
දඹ රන් වූ ඔබ කෙහෙරැළි
සුළං සමග පොරබැදුවා

ඔබට මතක නැති වුනාට
අද වාගේ මතකයි මට

එක යායට මල් පීදුණු
බිම් තීරේ
පාර දිගේ කණින් කණට
කොඳුර කොඳුර ඔබයි මමයි
විතරයි හිටියේ

ගොපලු කොළුගෙ බටනළාව
සංගීතය මවන අතර
ගොපලු කොළුගෙ බටනළාව
සංගීතය මවන අතර
දොළේ දියෙන් පා දෙව්වා

ඔබට මතක නැති වුනාට
අද වාගේ මතකයි මට

එක යායට මල් පීදුණු
බිම් තීරේ
පාර දිගේ කණින් කණට
කොඳුර කොඳුර ඔබයි මමයි
විතරයි හිටියේ

එක යායට මල් පීදුණු
බිම් තීරේ
පාර දිගේ කණින් කණට
කොඳුර කොඳුර ඔබයි මමයි
විතරයි හිටියේ

කොඳුර කොඳුර ඔබයි මමයි
විතරයි හිටියේ
කොඳුර කොඳුර ඔබයි මමයි
විතරයි හිටියේ

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021