මුල ගී පද එක යායේ කකා වැටී
F
T
P

එක යායේ කකා වැටී ගී පද

එක යායේ කකා වැටී
එකා වගේ එකට හිටී
එක පවුලේ
උපන් ලෙසේ
කළ ආරක්ෂා
නාස් ලණුව දමනවාලු
කරත්තයක බඳිනවාලු
අපට හිටිය
ළපටි කැකුළු
නාඹර වස්සා

ගෙට ආ කළ
ටිකිරි ලියා
නුඹ වේවිලු
කබරගොයා
ළිඳට ගියත්
අවසරයක්
ගන්නට වේවී
දළ ගලවා
අතේ තියා
නුඹ නටවයි
ඒ ළමයා
පනවාලා
දරුණු දණ්ඩ
බන්ධන නීති

එක යායේ කකා වැටී
එකා වගේ එකට හිටී
එක පවුලේ
උපන් ලෙසේ
කළ ආරක්ෂා
නාස් ලණුව දමනවාලු
කරත්තයක බඳිනවාලු
අපට හිටිය
ළපටි කැකුළු
නාඹර වස්සා

වලට වැටුණු
එකා යකා
වලටම ඇදගනු
මිසකා
වලෙන් උඩට
එන්නට අත
දෙන්නට කැමතී
නැදෑ හිතවතෙක් නැති
ඒ ගැන
හිතුවොත් යෙහෙකි
කසාදෙ නම්
කසාය හරි
තිත්ත බෙහෙතකි

එක යායේ කකා වැටී
එකා වගේ එකට හිටී
එක පවුලේ
උපන් ලෙසේ
කළ ආරක්ෂා
නාස් ලණුව දමනවාලු
කරත්තයක බඳිනවාලු
අපට හිටිය
ළපටි කැකුළු
නාඹර වස්සා

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

බන්දුල විජේවීර
බන්දුල විජේවීර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස්

සංගීත නාද රටා

එච්. එම්. ජයරත්න
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021