මුල ගී පද ඇල දොල පිරුනා කුඹුර සරුවුනා
F
T
P

ඇල දොල පිරුනා කුඹුර සරුවුනා ගී පද

ඇල දොල පිරුනා
කුඹුර සරුවුනා
ඇල දොල පිරුනා
කුඹුර සරුවුනා
මැණිකෙ නිසා
මැණිකෙ නිසා
මැණිකෙ නිසා
අපෙ මැණිකෙ නිසා

ඇල දොල පිරුනා
කුඹුර සරුවුනා
ඇල දොල පිරුනා
කුඹුර සරුවුනා
මැණිකෙ නිසා
මැණිකෙ නිසා
මැණිකෙ නිසා
අපෙ මැණිකෙ නිසා

වත්ත පහළ කුඹුර මෙදා
සරුවට වැවුනා
ඒක නිසා මැණිකෙ අතින්
ගොයමුත් කැපුනා
වත්ත පහළ කුඹුර මෙදා
සරුවට වැවුනා
ඒක නිසා මැණිකෙ අතින්
ගොයමුත් කැපුනා
අපේ ගමට සිරිය ගේන
මැණිකෙ ඔයා මටයි ඕන

ඇල දොල පිරුනා
කුඹුර සරුවුනා
ඇල දොල පිරුනා
කුඹුර සරුවුනා
මැණිකෙ නිසා
මැණිකෙ නිසා
මැණිකෙ නිසා
අපෙ මැණිකෙ නිසා

ටිකිරි නංගි හරි තරහයි
මට දොස් කිව්වා
ඔයත් එක්ක කතා කලා
කියා එරෙව්වා
ටිකිරි නංගි හරි තරහයි
මට දොස් කිව්වා
ඔයත් එක්ක කතා කලා
කියා එරෙව්වා
ටිකිරිට හරි තරහා ගියා
මම මැණිකෙට කැමති කියා

ඇල දොල පිරුනා
කුඹුර සරුවුනා
ඇල දොල පිරුනා
කුඹුර සරුවුනා
මැණිකෙ නිසා
මැණිකෙ නිසා
මැණිකෙ නිසා
අපෙ මැණිකෙ නිසා

ඇල දොල පිරුනා
කුඹුර සරුවුනා
ඇල දොල පිරුනා
කුඹුර සරුවුනා
මැණිකෙ නිසා
මැණිකෙ නිසා
මැණිකෙ නිසා
අපෙ මැණිකෙ නිසා

ගීත ගායනය

ඇනස්ලි මාලේවන
ඇනස්ලි මාලේවන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021