මුල ගී පද එනු මගේ පබාවතියේ ඉසේ මලාක් පිපුනේ
F
T
P

එනු මගේ පබාවතියේ ඉසේ මලාක් පිපුනේ ගී පද

මගෙ ඉසේ මලාක් පිපුනේ
නිසා නුඹගේ
සැබෑ ප්‍රේමේ
එනු මගේ පබාවතියේ
දෙනු සුවේ අමා සොඳිනේ
මනු ලොවේ සුරංගනියේ
රකිම් නිසැකේ
මගේ පණ සේ
එනු මගේ සුරාජිනියේ
දෙනු සුවේ අමා සොඳිනේ

පූෂ්පෙකී නුඹ නාරිලතා
මන බැඳුනේ ප්‍රාණෙ ලෙසේ
විෂ්මෙකී නුඹෙ ආලෙ නිසා
හද පිරුනේ ප්‍රේම රසේ
පායනා ආකාශයේ
පුන් චන්ද්‍රයා විලසේ

එනු මගේ පබාවතියේ
දෙනු සුවේ අමා සොඳිනේ
මනු ලොවේ සුරංගනියේ
රකිම් නිසැකේ
මගේ පණ සේ
එනු මගේ පබාවතියේ
දෙනු සුවේ අමා සොඳිනේ

රත්තරන් සොඳ කිසිම කලේ
කිසි අඩුවක් වේද අගේ
ඉස්තිරයි මගෙ ආලෙ එසේ
සිත සැකයකක් කුමට නගේ
පායනා ආකාශයේ
පුන් චන්ද්‍රයා විලසේ

එනු මගේ පබාවතියේ
දෙනු සුවේ අමා සොඳිනේ

මගෙ ඉසේ මලාක් පිපුනේ
නිසා නුඹගේ
සැබෑ ප්‍රේමේ
එනු මගේ පබාවතියේ
දෙනු සුවේ අමා සොඳිනේ
මනු ලොවේ සුරංගනියේ
රකිම් නිසැකේ
මගේ පණ සේ
එනු මගේ සුරාජිනියේ
දෙනු සුවේ අමා සොඳිනේ

එනු මගේ පබාවතියේ
දෙනු සුවේ අමා සොඳිනේ
එනු මගේ සුරාජිනියේ
දෙනු සුවේ අමා සොඳිනේ

ගීත ගායනය

උපාලි කන්නන්ගර
උපාලි කන්නන්ගර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021