මුල ගී පද එපා සඳේ ඔබේ සිනා මේ රැයේ
F
T
P

එපා සඳේ ඔබේ සිනා මේ රැයේ ගී පද

එපා සඳේ
ඔබේ සිනා
මේ රැයේ
පිපී දිලේ
හිතේ යොවුන් ආදරේ
මල් මාවතේ
තරු සාදයේ
පාවේ කැලුම් ආදරේ

අඹ මල් යායේ
බිඟු දැල් හීයේ
මිහිලොල්
සරා හැඟුම් පීදුණා
ළතැවුල් සේදී
හසරැල් පාවී
ඇගෙ වත
පාවී සිනා

එපා සඳේ
ඔබේ සිනා
මේ රැයේ
පිපී දිලේ
හිතේ යොවුන් ආදරේ
මල් මාවතේ
තරු සාදයේ
පාවේ කැලුම් ආදරේ

හිත බැඳි සීනේ
නෙත රැඳි යාමේ
මුව රොන්
සැලී ලවන් සේදුණා
මධු සඳපාණේ
මල්සර යහනේ
මල්වර වී ආදරේ

එපා සඳේ
ඔබේ සිනා
මේ රැයේ
පිපී දිලේ
හිතේ යොවුන් ආදරේ
මල් මාවතේ
තරු සාදයේ
පාවේ කැලුම් ආදරේ

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුමාරදාස සපුතන්ත්‍රි

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021