මුල ගී පද ඇසට අසුවන මායිමේ
F
T
P

ඇසට අසුවන මායිමේ ගී පද

ඇසට අසුවන මායිමේ
බමර සැණකෙළි
මල් විලේ
ළසෝ ලැව් ගිනි
ඇව්ලුණා සිත
ඔබ මගෙන්
වෙන් වූ දිනේ

ඇසට අසුවන මායිමේ
බමර සැණකෙළි
මල් විලේ
ළසෝ ලැව් ගිනි
ඇව්ලුණා සිත
ඔබ මගෙන්
වෙන් වූ දිනේ

සියපතක් මත
විසුල පිණි කැට
සැඩ සුළං වැද
සරසරින් හෙද

සියපතක් මත
විසුල පිණි කැට
සැඩ සුළං වැද
සරසරින් හෙද

මගෙන් රිදවුම්
දෙවුණු මොහොතක
ඔඹේ වත මට
නැගේ සිහියට

ඇසට අසුවන මායිමේ
බමර සැණකෙළි
මල් විලේ
ළසෝ ලැව් ගිනි
ඇව්ලුණා සිත
ඔබ මගෙන්
වෙන් වූ දිනේ

සතර අත පෙති
විහිද විකසිත
මලේ මල් මී
මමනයුරු දැක

සතර අත පෙති
විහිද විකසිත
මලේ මල් මී
මමනයුරු දැක

ඔබේ ලවනත
නැඟුණු මීවිත
මත් කළා
මතකයි මගේ සිත

ඇසට අසුවන මායිමේ
බමර සැණකෙළි
මල් විලේ
ළසෝ ලැව් ගිනි
ඇව්ලුණා සිත
ඔබ මගෙන්
වෙන් වූ දිනේ

ඇසට අසුවන මායිමේ
බමර සැණකෙළි
මල් විලේ
ළසෝ ලැව් ගිනි
ඇව්ලුණා සිත
ඔබ මගෙන්
වෙන් වූ දිනේ

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මහින්ද දිසානායම

සංගීත නාද රටා

ගුණදාස කපුගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021