මුල ගී පද ඇසේ මතුවන කඳුළු බිඳු ගෙන
F
T
P

ඇසේ මතුවන කඳුළු බිඳු ගෙන ගී පද

නමෝ නමෝ බුද්ධ දිවාකරාය
නමෝ නමෝ ගෝතම චන්දිමාය
නමෝ නමෝ නන්ත ගුණන්නවාය
නමෝ නමෝ සාඛ්‍ය නන්දනාය

ඇසේ මතුවන කඳුළු බිඳු ගෙන
ඔබේ සිරිපා දොවන්නම්
හදේ නැලැවෙන කැලෑ මල් ගෙන
ඔබේ සිරිපා පුදන්නම්

ඇසේ මතුවන කදුළු බිඳු ගෙන
ඔබේ සිරිපා දොවන්නම්
හදේ නැලැවෙන කැලෑ මල් ගෙන
ඔබේ සිරිපා පුදන්නම්

කෙලෙස් මළ පිරි නුවර අතහැර
බවුන් වඩනට වනේ වැඩි ඔබ
කෙලෙස් මළ පිරි නුවර අතහැර
බවුන් වඩනට වනේ වැඩි ඔබ

සොයා ආයෙමි පොළෝ තලයේ
සොයා ආයෙමි පොළෝ තලයේ
අනේ පිහිටක් නොමැති වූ විට

ඇසේ මතුවන කදුළු බිඳු ගෙන
ඔබේ සිරිපා දොවන්නම්
හදේ නැලැවෙන කැලෑ මල් ගෙන
ඔබේ සිරිපා පුදන්නම්

ඉහල නිල්වන් අහස විනිවිද
නැගෙන ‍ඔබගේ යෝධ බුදු බණ
ඉහල නිල්වන් අහස විනිවිද
නැගෙන ‍ඔබගේ යෝධ බුදු බණ

මගේ නෙත සිත මෝහනය කර
මගේ නෙත සිත මෝහනය කර
මගේ හුදු බව පසක් කර ඇත

ඇසේ මතුවන කදුළු බිඳු ගෙන
ඔබේ සිරිපා දොවන්නම්
හදේ නැලැවෙන කැලෑ මල් ගෙන
ඔබේ සිරිපා පුදන්නම්

ඇසේ මතුවන කදුළු බිඳු ගෙන
ඔබේ සිරිපා දොවන්නම්
හදේ නැලැවෙන කැලෑ මල් ගෙන
ඔබේ සිරිපා පුදන්නම්

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

අමරදේව ඩබ්. ඩී. පණ්ඩිත්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021