මුල ගී පද ඇත් රජුනේ තාත්තා වගේ නුඹ ගැන
F
T
P

ඇත් රජුනේ තාත්තා වගේ නුඹ ගැන ගී පද

තාත්තා වගේ නුඹ ගැන
සොයමින් නිතිනේ
අපටත් වඩා නුඹටයි
සෙනෙහස පිදුනේ
නුඹෙ පයකින්ම අප්පච්චිට
වින කෙරුණේ
හිතලද වැරදිලද
කියපන් ඇත් රජුනේ

මා ඔය දිගේ නුඹෙ මඩ
සෝදා ඇරලා
පොල් බොඩ කිතුල් බොඩ
නුඹ වෙනුවෙන් හොයලා
ලද සොච්චමට වැඩියෙන්
දහ දුක් විඳලා
අපෙ දුක සැප බැළුවෙ
නුඹෙ කුස ගිනි නිවලා

තාත්තා වගේ නුඹ ගැන
සොයමින් නිතිනේ
අපටත් වඩා නුඹටයි
සෙනෙහස පිදුනේ
නුඹෙ පයකින්ම අප්පච්චිට
වින කෙරුණේ
හිතලද වැරදිලද
කියපන් ඇත් රජුනේ

බත් පත ඉදෙන විට
පින් දුන්නේ නුඹට
බඩගිනි දැනෙනවා
දැන් වැඩියෙන් අපට
ආවොත් අප්පච්චි ආයෙත්
අපෙ ලොවට
අප ගාවට කලින් එන්නේ
නුඹ ළඟට

ගීත ගායනය

හර්ෂණ දිසානායක
හර්ෂණ දිසානායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සෝමතිලක දිසානායක

සංගීත නාද රටා

සුනිල් දයානන්ද කෝනාර
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021