මුල ගී පද ඈත එපිට හිම කන්දෙන්
F
T
P

ඈත එපිට හිම කන්දෙන් ගී පද

ඈත එපිට
හිම කන්දෙන්
කළු වළාව
සමගින් ආ
ආදරයේ
පිණි කැට පොදි
සිලි සිලි ගා සැලුණා
පිණි කැට බිඳුණා
සිලි සිලි ගා සැලුණා
පිණි කැට බිඳුණා

නැගුණු සීත වා රැලී
නිවුණු මිහිරි ගොපලු ගී

නැගුණු සීත වා රැලී
නිවුණු මිහිරි ගොපලු ගී

ලිහිණි හඬින් මන්දාරම
ලිහිණි හඬින් මන්දාරම
සිලි සිලි ගා සැලුණා
පිණි කැට බිඳුණා

ඈත එපිට
හිම කන්දෙන්
කළු වළාව
සමගින් ආ
ආදරයේ
පිණි කැට පොදි
සිලි සිලි ගා සැලුණා
පිණි කැට බිඳුණා
සිලි සිලි ගා සැලුණා
පිණි කැට බිඳුණා

ළයට තුරුලු පාළුවෙන්
මීදුමින් වෙලා ගොසින්

ළයට තුරුලු පාළුවෙන්
මීදුමින් වෙලා ගොසින්

හදෙහි ඇඳී පින්තාරුව
හදෙහි ඇඳී පින්තාරුව
බොඳ වෙලා ගොසින්
බොඳ වෙලා ගොසින්

ඈත එපිට
හිම කන්දෙන්
කළු වළාව
සමගින් ආ
ආදරයේ
පිණි කැට පොදි
සිලි සිලි ගා සැලුණා
පිණි කැට බිඳුණා
සිලි සිලි ගා සැලුණා
පිණි කැට බිඳුණා

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021