මුල ගී පද ඈත ගව් ගණන් ආරිච්චි බෝරිච්චි
F
T
P

ඈත ගව් ගණන් ආරිච්චි බෝරිච්චි ගී පද

ඈත ගව් ගණන් දුරින්
ලෝකයේ නොයෙක් රටින්

ඈත ගව් ගණන් දුරින්
ලෝකයේ නොයෙක් රටින්

පාවෙවී ආ විලාසිතා
දෙව් ලියන්
මැවූ විලාසිතා

ආරිච්චි බෝරිච්චි
කම්බි කූරු
බෝල මාල
ආරිච්චි බෝරිච්චි
කම්බි කූරු
බෝල මාල

ඒ අතට මේ අතට
අඟර දඟර
සරුංගෝල

ඒ අතට මේ අතට
අඟර දඟර
සරුංගෝල
ආරිච්චි බෝරිච්චි
කම්බි කූරු
බෝල මාල

සරසවාලා හැඩ දමාලා
පාටකරලා මේ බලන්න

ආරිච්චි බෝරිච්චි
කම්බි කූරු
බෝල මාල

සරසවාලා හැඩ දමාලා
පාටකරලා මේ බලන්න

ඒ අතට මේ අතට
අඟර දඟර
සරුංගෝල
ආරිච්චි බෝරිච්චි
කම්බි කූරු
බෝල මාල

පුංචි ලංකා දීපයේ
පැංචියන් ලවා අපේ

පුංචි ලංකා දීපයේ
පැංචියන් ලවා අපේ

පාවෙවී ආ විලාසිතා
දෙව් ලියන්
මැවූ විලාසිතා

පත්තරෙන් ඇවිත් මෙහේ
ඇද්ද යම් කෙනෙක්

පත්තරෙන් ඇවිත් මෙහේ
ඇද්ද යම් කෙනෙක්
ගන්න ගන්න
මාගෙ රූපෙ
මං පොටෝජෙනික්

නමද ගමද
වයස එක්ක
පීංතූරෙ විස්තරේ

නමද ගමද
වයස එක්ක
පීංතූරෙ විස්තරේ

පත්තරේට වැටෙනකල් අනේ
රෑට නින්ද
යන්නෙ නෑ අනෙ

ආරිච්චි බෝරිච්චි
කම්බි කූරු
බෝල මාල
ආරිච්චි බෝරිච්චි
කම්බි කූරු
බෝල මාල

ඒ අතට මේ අතට
අඟර දඟර
සරුංගෝල

ඒ අතට මේ අතට
අඟර දඟර
සරුංගෝල
ආරිච්චි බෝරිච්චි
කම්බි කූරු
බෝල මාල

ආරිච්චි බෝරිච්චි
කම්බි කූරු
බෝල මාල
ආරිච්චි බෝරිච්චි
කම්බි කූරු
බෝල මාල
ආරිච්චි බෝරිච්චි
කම්බි කූරු
බෝල මාල

ගීත ගායනය

නාරද දිසාසේකර
නාරද දිසාසේකර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021