මුල ගී පද ඈත මෑත සුවඳ දී සැලී
F
T
P

ඈත මෑත සුවඳ දී සැලී ගී පද

ඈත මෑත
සුවඳ දී සැලී
නේක නේක
හැඩ රුවින් මැවී
පාට පාට
මල් වගේ පිපී
යාළු යාළු
පොඩි ළමයි අපි
යාළු යාළු
පොඩි ළමයි අපි

උදෑසනක උදාගිරක
අරුණ කිරණ අපි
කඩා හැලෙන
දිය දහරක
පිපෙන බුබුලු අපි
සදාහරිත
තුරු ගොමුවක
සලිත ළපලු අපි
පාට පාට
මල් වගේ පිපී

යාළු යාළු
පොඩි ළමයි අපි

සඳ නැති රැය
තිමිර බිඳින
තරු පිරිවර අපි
දේදුන්නට
පාට හදන
සමනළ තටු අපි
ඇළට දොළට
දිය පුරවන
පිනි හිරිකඩ අපි
පාට පාට
මල් වගේ පිපී

යාළු යාළු
පොඩි ළමයි අපි

ඈත මෑත
සුවඳ දී සැලී
නේක නේක
හැඩ රුවින් මැවී
පාට පාට
මල් වගේ පිපී
යාළු යාළු
පොඩි ළමයි අපි
යාළු යාළු
පොඩි ළමයි අපි

ගීත ගායනය

නොදන්නා
නොදන්නා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සෝමරත්න දිසානායක

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021