මුල ගී පද ඇතුගල වෙහෙර වඳින
F
T
P

ඇතුගල වෙහෙර වඳින ගී පද

ඇතුගල වෙහෙර වඳින
ඇත්කඳ ලිහිණි රෑන
ඇතුගල වෙහෙර වඳින
ඇත්කඳ ලිහිණි රෑන
නුඹ ගැන කියන වචන
උහුලාගන්න බැරුව

ඇත්කඳ වෙහෙර මළුවෙ මං
හැඬුවෙමි දුකට රත්තරන්
ඇත්කඳ වෙහෙර මළුවෙ මං
හැඬුවෙමි දුකට රත්තරන්

රන්තාලිය වැව ළඟ
උන් කාලය මතකද
අතීත මතක අරන්
නුඹ ගිය දුරක තරම
වැව පාමුල ඉඳගෙන මං
ඇඬුවේ දුකට රත්තරන්

ඇතුගල වෙහෙර වඳින
ඇත්කඳ ලිහිණි රෑන
ඇතුගල වෙහෙර වඳින
ඇත්කඳ ලිහිණි රෑන
නුඹ ගැන කියන වචන
උහුලාගන්න බැරුව

ඇත්කඳ වෙහෙර මළුවෙ මං
හැඬුවෙමි දුකට රත්තරන්
ඇත්කඳ වෙහෙර මළුවෙ මං
හැඬුවෙමි දුකට රත්තරන්

ඇතුගල කන්ද තවම
සඳ සිප ගන්න තරම
දැක දැක ඉන්න බැරුව
මගෙ හිත ගිනි වැදුනම
කුරුණෑගල අහසත් දැන්
හඬාවි දුකට රත්තරන්

ඇතුගල වෙහෙර වඳින
ඇත්කඳ ලිහිණි රෑන
ඇතුගල වෙහෙර වඳින
ඇත්කඳ ලිහිණි රෑන
නුඹ ගැන කියන වචන
උහුලාගන්න බැරුව

ඇත්කඳ වෙහෙර මළුවෙ මං
හැඬුවෙමි දුකට රත්තරන්
ඇත්කඳ වෙහෙර මළුවෙ මං
හැඬුවෙමි දුකට රත්තරන්

ගීත ගායනය

චාමර වීරසිංහ
චාමර වීරසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021