මුල ගී පද ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා සිංහල අවුරුද්ද ඇවිල්ලා
F
T
P

ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා සිංහල අවුරුද්ද ඇවිල්ලා ගී පද

ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා
සිංහල අවුරුද්ද
ඇවිල්ලා
වරෙල්ලා වරෙල්ලා
වැල්ලෙ පදිමු
රන් ඔන්චිල්ලා

ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා
සිංහල අවුරුද්ද
ඇවිල්ලා
වරෙල්ලා වරෙල්ලා
වැල්ලෙ පදිමු
රන් ඔන්චිල්ලා

කොවුලා
බට ලී පිඹිනවා
කොට්ටෝරුවා
බෙර ගහනවා

කොවුලා
බට ලී පිඹිනවා
කොට්ටෝරුවා
බෙර ගහනවා
ලේනා ගසයි
කයිතාලම
අවිච්චියා
එහි නටනවා

ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා
සිංහල අවුරුද්ද
ඇවිල්ලා
වරෙල්ලා වරෙල්ලා
වැල්ලෙ පදිමු
රන් ඔන්චිල්ලා

ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා
සිංහල අවුරුද්ද
ඇවිල්ලා
වරෙල්ලා වරෙල්ලා
වැල්ලෙ පදිමු
රන් ඔන්චිල්ලා

කැවුම් කොකිස්
මුං අළුවා
කිරිබත් වල
රස බැලුවා

කැවුම් කොකිස්
මුං අළුවා
කිරිබත් වල
රස බැලුවා
ගමේ ළඳුන්
කොමළ පපා
උදේ රබානක්
පැළුවා

ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා
සිංහල අවුරුද්ද
ඇවිල්ලා
වරෙල්ලා වරෙල්ලා
වැල්ලෙ පදිමු
රන් ඔන්චිල්ලා

ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා
සිංහල අවුරුද්ද
ඇවිල්ලා
වරෙල්ලා වරෙල්ලා
වැල්ලෙ පදිමු
රන් ඔන්චිල්ලා

හබුං කටයි
සුබ නැකතයි
දෙගුරුන් හට
බුලත් අතයි

හබුං කටයි
සුබ නැකතයි
දෙගුරුන් හට
බුලත් අතයි
ලැබූ අළුත්
අවුරුද්දේ
කිරි ඉතිරෙයි
අපට සෙතයි

ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා
සිංහල අවුරුද්ද
ඇවිල්ලා
වරෙල්ලා වරෙල්ලා
වැල්ලෙ පදිමු
රන් ඔන්චිල්ලා

ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා
සිංහල අවුරුද්ද
ඇවිල්ලා
වරෙල්ලා වරෙල්ලා
වැල්ලෙ පදිමු
රන් ඔන්චිල්ලා

ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා
සිංහල අවුරුද්ද
ඇවිල්ලා
වරෙල්ලා වරෙල්ලා
වැල්ලෙ පදිමු
රන් ඔන්චිල්ලා

ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා
සිංහල අවුරුද්ද
ඇවිල්ලා
වරෙල්ලා වරෙල්ලා
වැල්ලෙ පදිමු
රන් ඔන්චිල්ලා

ගීත ගායනය

මොහිදීන් බෙග්
මොහිදීන් බෙග් ගේ තවත් ගී පද

ලතා වල්පොල
ලතා වල්පොල ගේ තවත් ගී පද

ක්‍රිස්ටි ලෙනාඩ්
ක්‍රිස්ටි ලෙනාඩ් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

එම් කේ රොක්සාමි
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021