මුල ගී පද ඇය යන්න ගියා මැකිලා
F
T
P

ඇය යන්න ගියා මැකිලා ගී පද

ඇය යන්න ගියා මැකිලා
වන සිරසක
තුරු සෙවනැලි අතරේ
ගී ගයමින් හිඳ මා තුරුලේ
ඇය යන්න ගියා මැකිලා
ඇය යන්න ගියා මැකිලා
පිණි කඳුලක්
මල් පෙති අග තවරා
මිහිදුමි සළුවෙන් මුහුණ වසා

නිල්ල නිලන නිල්
කඳුවැටි අතරේ
සඳ එළියේ මංපෙත පාදා
රහසක් සඟවා ගොළු වූ හදකින්
යන්න ගියා මැකිලා

ඇය යන්න ගියා මැකිලා
වන සිරසක තුරු සෙවනැලි අතරේ
ගී ගයමින් හිඳ මා තුරුලේ
ඇය යන්න ගියා මැකිලා
ඇය යන්න ගියා මැකිලා
පිණි කඳුලක් මල් පෙති අග තවරා
මිහිදුමි සළුවෙන් මුහුණ වසා

යළි කවදාවත්
හමු නොවෙනා බව
මද පවනක් හිස අතගා කීවද
අදහා ගන්නට නොහැකිය කිසිදින
ඇය යළි නොඑතැයි
ගිම්හානෙට පෙර

යන්න ගියා මැකිලා
වන සිරසක
තුරු සෙවනැලි අතරේ
ගී ගයමින් හිඳ මා තුරුලේ
ඇය යන්න ගියා මැකිලා
ඇය යන්න ගියා මැකිලා
පිණි කඳුලක්
මල් පෙති අග තවරා
මිහිදුමි සළුවෙන් මුහුණ වසා

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021