මුල ගී පද ගහක මල් පිපිලා ඇයිද නොදන්නෙමි
F
T
P

ගහක මල් පිපිලා ඇයිද නොදන්නෙමි ගී පද

ගහක මල් පිපිලා පිපෙන්නේ
ඇයිද නොදන්නෙමි
හිතක මල් පිපිලා පිපෙන්නේ
ඇයිද නොදන්නෙමි
නුඹට සිත බැඳුනේ කිමැයි මා
තවම නොදන්නෙමි
නුඹට හිත බැඳි කාරනේ මම
තවම සොයන්නෙමි

කතරෙ වැලි කැට හිරුට පෙම් බැඳ
ඇතත් ලෝ දහමෙන්
සොඳුරු වැස්සට දැවෙන කතරත්
ආදරෙයි පණමෙන්
ලොවට නොපෙනෙන
අරුම සෙනෙහස
ඒ වගෙයි මනරම්
කරනු බැරි තහනම්

ගහක මල් පිපිලා පිපෙන්නේ
ඇයිද නොදන්නෙමි
හිතක මල් පිපිලා පිපෙන්නේ
ඇයිද නොදන්නෙමි

සඳට සදහට සෙනේ පෑ මුත්
උදුල තරු කැටයම්
හිරුට පෙම් බැඳි එකද තරුවක්
සිටිය නොහැකිද යම්
නුඹට නොහැඟෙන
මගේ ප්‍රේමය
ඒ වගෙයි මනරම්
පුදුම වෙයි නුඹ නම්

ගහක මල් පිපිලා පිපෙන්නේ
ඇයිද නොදන්නෙමි
හිතක මල් පිපිලා පිපෙන්නේ
ඇයිද නොදන්නෙමි
නුඹට සිත බැඳුනේ කිමැයි මා
තවම නොදන්නෙමි
නුඹට හිත බැඳි කාරනේ මම
තවම සොයන්නෙමි

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

යමුනා මාලනී පෙරේරා

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021