මුල ගී පද ගල් අරණේ හැංගෙන්නා උන් රහසේ
F
T
P

ගල් අරණේ හැංගෙන්නා උන් රහසේ ගී පද

ගල් අරණේ හැංගෙන්නා
උන් රහසේ
ළං වෙන්නා
මා පුතු
අල්ලන් යන්නයි
නෑ එන්නට දෙන්නේ
මා පුතු ළඟ ඉන්නේ
නාඬා නිදියන්නේ

ගල් අරණේ හැංගෙන්නා
උන් රහසේ
ළං වෙන්නා
මා පුතු
අල්ලන් යන්නයි
නෑ එන්නට දෙන්නේ
මා පුතු ළඟ ඉන්නේ
නාඬා නිදියන්නේ

සඳුන් වනේ
මල් නෙලනා සුරංගනාවෝ
සුවඳ දොවා
ඇල් පවනේ
පුතුට ගෙනාවෝ

සඳුන් වනේ
මල් නෙලනා සුරංගනාවෝ
සුවඳ දොවා
ඇල් පවනේ
පුතුට ගෙනාවෝ

ගල් අරණේ හැංගෙන්නා
උන් රහසේ
ළං වෙන්නා
මා පුතු
අල්ලන් යන්නයි
නෑ එන්නට දෙන්නේ
මා පුතු ළඟ ඉන්නේ
නාඬා නිදියන්නේ

සිඟිති නෙතේ
කැකුළු මුවේ
මැවෙන සිනාවේ
සසල නොවේ
නිමල සුවේ
සිතට උදා වේ

සිඟිති නෙතේ
කැකුළු මුවේ
මැවෙන සිනාවේ
සසල නොවේ
නිමල සුවේ
සිතට උදා වේ

ගල් අරණේ හැංගෙන්නා
උන් රහසේ
ළං වෙන්නා
මා පුතු
අල්ලන් යන්නයි
නෑ එන්නට දෙන්නේ
මා පුතු ළඟ ඉන්නේ
නාඬා නිදියන්නේ

ගල් අරණේ හැංගෙන්නා
උන් රහසේ
ළං වෙන්නා
මා පුතු
අල්ලන් යන්නයි
නෑ එන්නට දෙන්නේ
මා පුතු ළඟ ඉන්නේ
නාඬා නිදියන්නේ

ගීත ගායනය

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුලරත්න ආරියවංස

සංගීත නාද රටා

එච්. එම්. ජයවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021