මුල ගී පද ගම අවුලඥ්ඥං ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං
F
T
P

ගම අවුලඥ්ඥං ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං ගී පද

ගම අවුලඥ්ඥං
හබ පටලඥ්ඥං
ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං
දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං

ගම අවුලඥ්ඥං
හබ පටලඥ්ඥං
ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං
දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං

සුදුවට පිරුවට ඇඳගෙන එන්නේ
දානේට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ
දානේට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ
වයසට යනකොට මොනවද වෙන්නේ
කට වටකර වැට කොහොම බඳින්නේ
කට වටකර වැට කොහොම බඳින්නේ

දොමිකිට කිට දොම් දොම්
දොමි දොමිකිට කිට දොම් දොම්

ගම අවුලඥ්ඥං
හබ පටලඥ්ඥං
ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං
දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං

කේලාම් ඕපාදූප
කියමින් ගම වට යාම
සතුටකි නුඹට කදිම
මැගි නැන්දේ
මැගි නැන්දේ

ගම අවුලඥ්ඥං
හබ පටලඥ්ඥං
ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං
දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං

ගම අවුලඥ්ඥං
හබ පටලඥ්ඥං
ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං
දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං
ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං
දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං

සුදුවට පිරුවට ඇඳගෙන එන්නේ
දානේට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ
දානේට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ
වයසට යනකොට මොනවද වෙන්නේ
කට වටකර වැට කොහොම බඳින්නේ
කට වටකර වැට කොහොම බඳින්නේ

දොමිකිට කිට දොම් දොම්
දොමි දොමිකිට කිට දොම් දොම්

ගම අවුලඥ්ඥං
හබ පටලඥ්ඥං
ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං
දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං

අහල පහළ කෙටවීම
සිරිතකි නුඹෙ හැමදාම
කොතැනද ඔහොම ගියාම
නවතින්නේ

ගම අවුලඥ්ඥං
හබ පටලඥ්ඥං
ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං
දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං

ගම අවුලඥ්ඥං
හබ පටලඥ්ඥං
ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං
දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං
ගිණිගෙඩි දෙඥ්ඥං
දෙඥ්ඥං දෙඥ්ඥං

සුදුවට පිරුවට ඇඳගෙන එන්නේ
දානේට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ
දානේට සීලෙට මුලටම ඉන්නේ
වයසට යනකොට මොනවද වෙන්නේ
කට වටකර වැට කොහොම බඳින්නේ
කට වටකර වැට කොහොම බඳින්නේ

දොමිකිට කිට දොම් දොම්
දොමි දොමිකිට කිට දොම් දොම්
දොමි දොමිකිට කිට දොම් දොම්
දොමි දොමිකිට කිට දොම් දොම්
දොමි දොමිකිට කිට දොම් දොම්

ගීත ගායනය

ලයනල් රංවල
ලයනල් රංවල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සිසිර දිසානායක

සංගීත නාද රටා

ලයනල් රංවල
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021