මුල ගී පද ගමන නොනිමෙයි ලෝකයේ මේ
F
T
P

ගමන නොනිමෙයි ලෝකයේ මේ ගී පද

ගමන නොනිමෙයි
ලෝකයේ මේ
පුරුදු ජීවන
මං තලේ
ගැටෙන සැප දුක
මාරු වී යයි
පුරුදු ජීවන
මං තලේ

ගමන නොනිමෙයි
ලෝකයේ මේ
පුරුදු ජීවන
මං තලේ

වැටෙන මල් පෙති
පා වුනාවේ
සුළං රැළි
ඔහෙ යන අතේ
යළිත් ගහ කොළ
පාළු නෑනේ
රිකිළි නංවා ලියලැවේ

ගැටෙන සැප දුක
මාරු වී යයි
පුරුදු ජීවන
මං තලේ

ගමන නොනිමෙයි
ලෝකයේ මේ
පුරුදු ජීවන
මං තලේ

කොහේද සීතල
ජලාසයක රැළි
ගැටී ගැටී එයි
සුළං වැදී
අපේම සිරුරේ
අපේම ඩා දිය
නිවී නිවී යයි
සුළං වැදී

ගැටෙන සැප දුක
මාරු වී යයි
පුරුදු ජීවන
මං තලේ

ගමන නොනිමෙයි
ලෝකයේ මේ
පුරුදු ජීවන
මං තලේ

ගලා බසී දිය
පහර සෙමින්
වැලි තලා සදා
සමතලා බිමේ
හැපී ගලක යළි
සලා වැටුම් දී
නගා නගා හඬ
දිවේ දිවේ

ගැටෙන සැප දුක
මාරු වී යයි
පුරුදු ජීවන
මං තලේ

ගමන නොනිමෙයි
ලෝකයේ මේ
පුරුදු ජීවන
මං තලේ

ගීත ගායනය

නාරද දිසාසේකර
නාරද දිසාසේකර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ශ්‍රී චන්දුරත්න මානවසිංහ

සංගීත නාද රටා

ආර්. මුත්තුසාමි
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021