මුල ගී පද ගමේ කෝපි කඩේ දෙන්නා දෙපැත්තේ
F
T
P

ගමේ කෝපි කඩේ දෙන්නා දෙපැත්තේ ගී පද

ගමේ කෝපි කඩේ
දෙන්නා දෙපැත්තේ
දාං අදිනනේ
ගැටව් කතාබහට
කඩ එළිපත්තේ
රංචු ගැහෙන්නේ
ගමේ රටේ අහේනියයි
ළමයිනේ
ඔය පුරසාරම්
වැඩකට නෑ ළමයිනේ

ගමේ කෝපි කඩේ
දෙන්නා දෙපැත්තේ
දාං අදිනනේ
ගැටව් කතාබහට
කඩ එළිපත්තේ
රංචු ගැහෙන්නේ

අපේ කාලෙ අස්වැද්දූ
කුඹුරු ලියදි පාළු වෙලා
තල කුරහන්
අල දෙල් කොස්
හේන් පිටින් පාළු වෙලා

අම්මා අප්පා
මොක මොකවත්
කන්න බොන්න දුන් පළියට
ලැජ්ජ නැද්ද කාලෙ කන්න
ගැටවරයිනි කඩ පිල් වල

ගමේ කෝපි කඩේ
දෙන්නා දෙපැත්තේ
දාං අදිනනේ
ගැටව් කතාබහට
කඩ එළිපත්තේ
රංචු ගැහෙන්නේ

අත පය හත්තිය තියෙද්දි
කම්මැළිකම් මොකද බොලව්
මගෙ පපුවත් පත්තු වෙනවා
අර ඉපනැලි යාය බලා

වයස ගියත් මගෙ අත පය
බලාපල්ලා යකඩ වගේ
අපි වවලයි අපි කෑවේ
උත්තම රජගොල්ලො වගේ

ගමේ කෝපි කඩේ
දෙන්නා දෙපැත්තේ
දාං අදිනනේ
ගැටව් කතාබහට
කඩ එළිපත්තේ
රංචු ගැහෙන්නේ

අපේ කාලෙ අස්වැද්දූ
කුඹුරු ලියදි පාළු වෙලා
තල කුරහන්
අල දෙල් කොස්
හේන් පිටින් පාළු වෙලා

අම්මා අප්පා
මොක මොකවත්
කන්න බොන්න දුන් පළියට
ලැජ්ජ නැද්ද කාලෙ කන්න
ගැටවරයිනි කඩ පිල් වල

ගමේ කෝපි කඩේ
දෙන්නා දෙපැත්තේ
දාං අදිනනේ
ගැටව් කතාබහට
කඩ එළිපත්තේ
රංචු ගැහෙන්නේ

අත පය හත්තිය තියෙද්දි
කම්මැළිකම් මොකද බොලව්
මගෙ පපුවත් පත්තු වෙනවා
අර ඉපනැලි යාය බලා

වයස ගියත් මගෙ අත පය
බලාපල්ලා යකඩ වගේ
අපි වවලයි අපි කෑවේ
උත්තම රජගොල්ලො වගේ

ගමේ කෝපි කඩේ
දෙන්නා දෙපැත්තේ
දාං අදිනනේ
ගැටව් කතාබහට
කඩ එළිපත්තේ
රංචු ගැහෙන්නේ
ගමේ රටේ අහේනියයි
ළමයිනේ
ඔය පුරසාරම් වැඩකට නෑ
ළමයිනේ

ගමේ කෝපි කඩේ
දෙන්නා දෙපැත්තේ
දාං අදිනනේ
ගැටව් කතාබහට
කඩ එළිපත්තේ
රංචු ගැහෙන්නේ

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021