මුල ගී පද ගමේ පන්සල අපේ පන්සල
F
T
P

ගමේ පන්සල අපේ පන්සල ගී පද

ගමේ පන්සල
අපේ පන්සල
අපේකම රැක්කා
අපේ දානෙදි
අපේ මරණෙදි
අපේ ළඟ හිටියා

ගමේ පන්සල
අපේ පන්සල
අපේකම රැක්කා
අපේ දානෙදි
අපේ මරණෙදි
අපේ ළඟ හිටියා

අපේ ගම් වල
අපේ දරුවන්
සසුන්ගත කරවා
නිවන් පුර වැද
නිවී සැනැහෙන
මාවතේ යැව්වා

ගමේ පන්සල
අපේ පන්සල
අපේකම රැක්කා
අපේ දානෙදි
අපේ මරණෙදි
අපේ ළඟ හිටියා

අපේ ජාතිය
අපේ ආගම
අපේ බව කිව්වා
අපේ දෙස බස
අපේ පන්සල
නිසාවෙන් රැකුණා

ගමේ පන්සල
අපේ පන්සල
අපේකම රැක්කා
අපේ දානෙදි
අපේ මරණෙදි
අපේ ළඟ හිටියා

අපේකම රැක්කා
අපේ ළඟ හිටියා
අපේකම රැක්කා
අපේ ළඟ හිටියා

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021