මුල ගී පද ගමෙන් ලියුමක් ඇවිල්ලා
F
T
P

ගමෙන් ලියුමක් ඇවිල්ලා ගී පද

ගමෙන් ලියුමක් ඇවිල්ලා
අක්කගෙන් වාගේ
මොකක් කියලාද දන්නෑ
එහෙ ගියෙත් නෑනේ

ගමෙන් ලියුමක් ඇවිල්ලා
අක්කගෙන් වාගේ
මොකක් කියලාද දන්නෑ
එහෙ ගියෙත් නෑනේ

ගෙදර අය
සතුටින් සිටින්නේ
මල්ලි දැක ගන්නයි
කාලෙකින් මෙහෙ
ආවෙ නෑනේ
වැඩත් වැඩි වෙන්නයි
ළඟදි එනවා
නම් හොඳයි
නිවාඩුව
දැන් දැන් ළඟයි

ගමෙන් ලියුමක් ඇවිල්ලා
අක්කගෙන් වාගේ
මොකක් කියලාද දන්නෑ
එහෙ ගියෙත් නෑනේ

පහළ කුඹුරේ
නිල් ගොයම් දැන්
හරිම සරුසාරයි
වැසි වැටී
වැව් ළිං පිරිලා
හරිම සිරියාවයි
තවත් ආරංචී ගොඩයි
ලියන්නට ලැජ්ජයි

ගමෙන් ලියුමක් ඇවිල්ලා
අක්කගෙන් වාගේ
මොකක් කියලාද දන්නෑ
එහෙ ගියෙත් නෑනේ

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

සංගීත නාද රටා

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021