මුල ගී පද ගඟක් සේ ඔබ ගලා ඒ නම්
F
T
P

ගඟක් සේ ඔබ ගලා ඒ නම් ගී පද

ගඟක් සේ ඔබ
ගලා ඒ නම්
මුව දොරක් වී
ඔබව හමුවන්නම්

මලක් සේ ඔබ
පෙති සලයි නම්
පවන් රළ වී
ඔබව සිප ගන්නම්

පළා පැහැයෙන්
දිදුල කඳුවලියේ
අතුල පිනි මතුයේ

පළා පැහැයෙන්
දිදුල කඳුවලියේ
අතුල පිනි මතුයේ

සඳක් සේ මා
ඔබට දැල්වෙන්නම්

ඔබේ කඳුලැලි
පෙමින් පිසලන්නම්

ගඟක් සේ ඔබ
ගලා ඒ නම්
මුව දොරක් වී
ඔබව හමුවන්නම්

මලක් සේ ඔබ
පෙති සලයි නම්
පවන් රළ වී
ඔබව සිප ගන්නම්

දෑස රවටන
මිරිඟු දිය තලයේ
වැටෙන උණු කඳුලේ

දෑස රවටන
මිරිඟු දිය තලයේ
වැටෙන උණු කඳුලේ

අරුත වී මා
ඔබේ ළඟ ඉන්නම්

මිරිඟු දිය මැඩ
කෙම් බිමක් වෙන්නම්

ගඟක් සේ ඔබ
ගලා ඒ නම්

මුව දොරක් වී
ඔබව හමුවන්නම්

ගීත ගායනය

දීපිකා ප්‍රියදර්ශණී පීරිස්
දීපිකා ප්‍රියදර්ශණී පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

බන්දුල නානායක්කාරවසම්

සංගීත නාද රටා

එම්. ආර්. චූලසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021