මුල ගී පද ගංගාව දකින්නට එන්න ඔබත්
F
T
P

ගංගාව දකින්නට එන්න ඔබත් ගී පද

ගංගාව දකින්නට
එන්න ඔබත්
සිනා කඳුළු පිරි
අතීතයෙන්
දිගු ඉවුරු
දොවා ගලනා
ගංගාව දකින්නට
එන්න ඔබත්

මල් යාය දකින්නට
එන්න ඔබත්
එළිය අඳුර දුල
අතීතයෙන්
මුදු සුවඳ
උරා පිපෙනා
මල් යාය දකින්නට
එන්න ඔබත්

සා මුව සෙන් බඳු
නෑ සිය පිරිවර
රුපු සෙන් හමුවේ
කෙසරුන් සේ
නැගුනා
නීළඹ සිඹිමින්
කඳුවැටි ගහ කොළ
මව්බිම මතුයේ
විරුවන් වෙත
ලැබුනා

දැයේ දහම ලේ
කඳුළැලි හංගා
ලෝහිත රුහිරය
වගුරා
නොසැලී සිටියා

මේ බිම
හදවත ගැහෙනා
නිවහල් රිද්මය
සොයනා
විරුවන් කාහල
නැගුනා

පින් බිම
ශ්‍රී ලංකා
කෙම්බිම
ශ්‍රී ලංකා
මව්බිම ශ්‍රී ලංකා

පින් බිම
ශ්‍රී ලංකා
කෙම්බිම
ශ්‍රී ලංකා
මව්බිම ශ්‍රී ලංකා

අඩ සියවස් කල්
අභිසෙස් ලැබුවේ
එකම රටක
නිදහස නම්

අඩ සියවස් කල්
අභිසෙස් ලැබුවේ
එකම රටක
නිදහස නම්

එකට බඳිමු
නෑයිනි අත්වැල්
එකට නගමු
හසරැල් කඳුළැල්
එකට හිඳිමු
කප් සුවහස් කල්

පින් බිම
ශ්‍රී ලංකා
කෙම්බිම
ශ්‍රී ලංකා
මව්බිම ශ්‍රී ලංකා

පින් බිම
ශ්‍රී ලංකා
කෙම්බිම
ශ්‍රී ලංකා
මව්බිම ශ්‍රී ලංකා

ගංගාව දකින්නට
එන්න ඔබත්
මල් යාය දකින්නට
එන්න ඔබත්
ගංගාව දකින්නට
එන්න ඔබත්
මල් යාය දකින්නට
එන්න ඔබත්

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021