මුල ගී පද ගැලූ දිය කඳ හැපී බිඳුණා
F
T
P

ගැලූ දිය කඳ හැපී බිඳුණා ගී පද

ගැලූ දිය කඳ
හැපී බිඳුණා
තිසා වැව් බැම්මේ
ඉතින් නුඹ නෑ
මමත් හෙට නෑ
තිසා වැව් ඉවුරේ

ගැලූ දිය කඳ
හැපී බිඳුණා
තිසා වැව් බැම්මේ
ඉතින් නුඹ නෑ
මමත් හෙට නෑ
තිසා වැව් ඉවුරේ

එදා සාලිය
අශෝකාවන්
වගේ අපි දෙන්නා
මගුල් උයනේ
කෙරූ සක්මන්
අදින් පසු
නම් නෑ
රන් පියුම
නැති දා
විල් තලය
හැඩ නෑ

ගැලූ දිය කඳ
හැපී බිඳුණා
තිසා වැව් බැම්මේ
ඉතින් නුඹ නෑ
මමත් හෙට නෑ
තිසා වැව් ඉවුරේ

පැතැලි රුව සේ
එකට ඉන්නට
අපිට පින්
නැති දා
ඉසුරුමුනියේ
කිසිම අගයක්
ඉතින් දැන්නම් නෑ
පව් කෙරුව හින්දා
වෙන්ව යං නොහඬා

ගැලූ දිය කඳ
හැපී බිඳුණා
තිසා වැව් බැම්මේ
ඉතින් නුඹ නෑ
මමත් හෙට නෑ
තිසා වැව් ඉවුරේ

ගැලූ දිය කඳ
හැපී බිඳුණා
තිසා වැව් බැම්මේ
ඉතින් නුඹ නෑ
මමත් හෙට නෑ
තිසා වැව් ඉවුරේ

ගීත ගායනය

අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස්
අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021