මුල ගී පද ගිගිරි ගීත රාවේ මලවි හී සරේ
F
T
P

ගිගිරි ගීත රාවේ මලවි හී සරේ ගී පද

ගිගිරි ගීත රාවේ
මලවි හී සරේ
ගිගිරි ගීත රාවේ
මලවි හී සරේ

සබඳ අද කිම දෝ
බමන ලෝකෙට
කෑ ගසා කීවේ

ගිගිරි ගීත රාවේ
මලවි හී සරේ

හහ හාහා
හාහ හහ හහ හාහා
හ්ම්හ්ම් හ්ම් හ්ම්ම්
හ්ම්හ්ම් හ්ම්හ්ම් හ්ම්හ්ම්
හ්ම්ම් හ්ම්ම්

උමතු දෑස
රෑ තුන් යාමේ
ලගින මේ
නුරා අම්බලමේ

උමතු දෑස
රෑ තුන් යාමේ
ලගින මේ
නුරා අම්බලමේ

හදේ සෝක
පීඩා වියැකේ
හැංගෙන්න
මායා සිහිනයේ

ගිගිරි ගීත රාවේ
මලවි හී සරේ
ගිගිරි ගීත රාවේ
මලවි හී සරේ

හහ හාහා
හාහ හහ හහ හාහා
හ්ම්හ්ම් හ්ම් හ්ම්ම්
හ්ම්හ්ම් හ්ම්හ්ම් හ්ම්ම්
හ්ම්ම් හ්ම්ම්

තරිඳු තාම
නාඹර වයසේ
රඟනු රංග රන්
රඟ මඬලේ

තරිඳු තාම
නාඹර වයසේ
රඟනු රංග රන්
රඟ මඬලේ

කුමුදු යාය
මල්වර මොහොතේ
රොං ගන්න
පෙම් මල් වනපෙතේ

ගිගිරි ගීත රාවේ
මලවි හී සරේ
ගිගිරි ගීත රාවේ
මලවි හී සරේ

සබඳ අද කිම දෝ
බමන ලෝකෙට
කෑ ගසා කීවේ

ගිගිරි ගීත රාවේ
මලවි හී සරේ

හහ හාහා
හාහ හහ හහ හාහා
හ්ම්හ්ම් හ්ම් හ්ම්ම්
හ්ම්හ්ම් හ්ම්හ්ම් හ්ම්හ්ම්
හ්ම්ම් හ්ම්ම්

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සුනිල් ආරියරත්න

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021