මුල ගී පද ගිලෙම් ඔබේ ගුණ මූදේ
F
T
P

ගිලෙම් ඔබේ ගුණ මූදේ ගී පද

ගිලෙම් ඔබේ ගුණ මූදේ
විඳිම් ඔබේ දම් සාදේ
වඳිම් වඳිම් ඔබ පාදේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ

සිඳ බිඳ මොහඳර පාප
සිඳ බිඳ මොහඳර පාප
දැල්වූ දහම් ප්‍රදීප
දැල්වූ දහම් ප්‍රදීප

සිඳ බිඳ මොහඳර පාප
දැල්වූ දහම් ප්‍රදීප
හෙලි කල අප හෙල දීප
තිලොවග බුදු සමිඳේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ

සිල් ගත් දිණිඳුන් සේම
සිල් ගත් දිණිඳුන් සේම
සිල් තෙද ගුණ ඇති සෝම
සිල් තෙද ගුණ ඇති සෝම

සිල් ගත් දිණිඳුන් සේම
සිල් තෙද ගුණ ඇති සෝම
සත හට පෑ මව් පේම
තිලොවග බුදු සමිඳේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ

ගිලෙම් ඔබේ ගුණ මූදේ
විඳිම් ඔබේ දම් සාදේ
වඳිම් වඳිම් ඔබ පාදේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අරිසෙන් අහුබුදු

සංගීත නාද රටා

අමරදේව ඩබ්. ඩී. පණ්ඩිත්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021