මුල ගී පද ගිමන්හරින දියඹ දිගේ
F
T
P

ගිමන්හරින දියඹ දිගේ ගී පද

ගිමන්හරින දියඹ දිගේ
සුසුම් හෙලන වෙරළ ඉමේ
බැසයන හිරු අඩැසි සඳට
රහස් කියනවා
සඳ ආදරයෙන් අහස පුරා
රටා මවනවා

හිත් දැහැනේ වෙලී තිබුණු
නෙත් දැහැනේ ගලා හැලුණු
මියැදෙන්නට බලා හිඳපු
ආදරය ද මේ
හිරු රහසේ කියාදුන්න
ආදරය ද මේ

නිල් කටරොළු නිල නැහැවුන
මල්බර මුදු සුව රදවුන
තොල්පෙති කල් හඬගාලන
ආදරය ද මේ
නුඹ රහසේ කියාදුන්න
ආදරය ද මේ

ගිමන්හරින දියඹ දිගේ
සුසුම් හෙලන වෙරළ ඉමේ
බැසයන හිරු අඩැසි සඳට
රහස් කියනවා
සඳ ආදරයෙන් අහස පුරා
රටා මවනවා

හ්ම් හ්ම් හ්ම් හ්ම්ම්
හ්ම් හ්ම්ම්

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ජානක සිරිවර්ධන

සංගීත නාද රටා

අරුණ ගුණවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021