මුල ගී පද ගිම්හාන කාලේ සුදු වැලිතලා
F
T
P

ගිම්හාන කාලේ සුදු වැලිතලා ගී පද

ගිම්හාන කාලේ
සුදු වැලිතලා
ගං දෑල මානේ
සිත තනි කළා
කාලය ඉගිල්ලී
අතීතය සොයා
ඔබ එනතුරා මා
තව ඉන්නවා
ඔබ එනතුරා මා
තව ඉන්නවා

කවුරුන් ද මුමුණන්නෙ
ඒ ඔබම දෝ
දිය බිඳෙන
හඬ වෙන්න බෑ
ඒ කාලයේ
අපගේ පැතුම්

යළි එන්න
බැරි ඇයි ද
ඒ සිහිනයේ
හමුවන්න
බැරි ඇයි ද
ගං නිම්නයේ

ගිම්හාන කාලේ
සුදු වැලිතලා
ගං දෑල මානේ
සිත තනි කළා
කාලය ඉගිල්ලී
අතීතය සොයා
ඔබ එනතුරා මා
තව ඉන්නවා
ඔබ එනතුරා මා
තව ඉන්නවා

කාලයට පවසන්න
වෙනදා වගේ
සරසන්න
ලිය ගොමු මලින්
ඉඳුවර නෙතින්
පෑ සෙනෙහසින්

යළි ඉන්න
සුවඳක් ව
ඒ සිහිනයේ
හමුවන්න
බැරි ඇයි ද
ගං නිම්නයේ

ගිම්හාන කාලේ
සුදු වැලිතලා
ගං දෑල මානේ
සිත තනි කළා
කාලය ඉගිල්ලී
අතීතය සොයා
ඔබ එනතුරා මා
තව ඉන්නවා
ඔබ එනතුරා මා
තව ඉන්නවා

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රොඩ්නි විදානපතිරන

සංගීත නාද රටා

සුනිල් ධර්මසේන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021