මුල ගී පද ගිනි මලක් පිපුණා ය දොරකඩ
F
T
P

ගිනි මලක් පිපුණා ය දොරකඩ ගී පද

ගිනි මලක්
පිපුණා ය දොරකඩ
වරක් නොව
තව වතාවක්
සඳක් සේ දිලිසුණා
පුර පස
පිපුණි දොරකඩ
රන් මලක්

ගිනි මලක්
පිපුණා ය දොරකඩ
වරක් නොව
තව වතාවක්
සඳක් සේ දිලිසුණා
පුර පස
පිපුණි දොරකඩ
රන් මලක්

මදහසක් දිලිසීය
මුව අග
නිමේෂයකට
කඩඉමක් ඇඳ

නමුදු ඒ හස
කඩා කඩඉම්
ගෙනගියා අප
අනන්තය වෙත
ගෙනගියා අප
අනන්තය වෙත

ගිනි මලක්
පිපුණා ය දොරකඩ
වරක් නොව
තව වතාවක්
සඳක් සේ දිලිසුණා
පුර පස
පිපුණි දොරකඩ
රන් මලක්

දුටිමු අප ඇගෙ
ඇසි පියන් යට
දෙසිත් කැලඹුව‍
නිල් උපුල් යුග

දැවි දැවී සැනසුනා
අප සිත්
තැබී ඈ තව
පියවරක් දුර
තැබී ඈ තව
පියවරක් දුර

ගිනි මලක්
පිපුණා ය දොරකඩ
වරක් නොව
තව වතාවක්
සඳක් සේ දිලිසුණා
පුර පස
පිපුණි දොරකඩ
රන් මලක්

පිපුණි දොරකඩ
රන් මලක්
පිපුණි දොරකඩ
රන් මලක්
පිපුණි දොරකඩ
රන් මලක්

ගීත ගායනය

කිත්සිරි ජයසේකර
කිත්සිරි ජයසේකර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021