මුල ගී පද ගිරි හෙල් මුදුනේ මානෙල් නොපිපේ
F
T
P

ගිරි හෙල් මුදුනේ මානෙල් නොපිපේ ගී පද

ගිරි හෙල් මුදුනේ
මානෙල් නොපිපේ
හිරු නොනගී අවරගිරේ හි
ගිරි හෙල් මුදුනේ
මානෙල් නොපිපේ
හිරු නොනගී අවරගිරේ හි

මහමෙර නොසැලේ
සුළඟින් කිසි කාලේ
නැත කළු පාට කිරේ හි

ගිරි හෙල් මුදුනේ
මානෙල් නොපිපේ
හිරු නොනගී අවරගිරේ හි

සීතල වූ දිය මහ සාගරේ
උණුවේවි ද කවදා සාගරේ
සීතල වූ දිය මහ සාගරේ
උණුවේවි ද කවදා සාගරේ

කෝකිලා කවුඩා නොවේ
නෑ මෙසේ වීලා ලොවේ
නිළ මැසි සේනා අසලට නේනා
නිළ මැසි සේනා අසලට නේනා
බෘංගයා මිස නෙළුමේ
බෘංගයා මිස නෙළුමේ

ගිරි හෙල් මුදුනේ
මානෙල් නොපිපේ
හිරු නොනගී අවරගිරේ හි

දිනු ජාතිය වටිනා සිංහලේ
අභිමාන වූ උදය මේ සිංහලේ

දිනු ජාතිය වටිනා සිංහලේ
අභිමාන වූ උදය මේ සිංහලේ
ඒ නිගා සිරිතේ ගැලී
ආ නොගා ඉඳිමු දැලී
පර සිරිතේනි ඔබ හෙල මෑණි
පර සිරිතේනි ඔබ හෙල මෑණි
ඇයි ද සෝකෙට හෙලුවේ
ඔබ හෙල මෑණි
ඇයි ද සෝකෙට හෙලුවේ
ඇයි ද සෝකෙට හෙලුවේ

ගීත ගායනය

මොහිදීන් බෙග්
මොහිදීන් බෙග් ගේ තවත් ගී පද

ඉෂාක් බෙග්
ඉෂාක් බෙග් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021