මුල ගී පද ගොළු දරුවෙක් උනා කියලා
F
T
P

ගොළු දරුවෙක් උනා කියලා ගී පද

ගොළු දරුවෙක්
උනා කියලා
අනේ අම්මෙ මාව
දාලා ගියේ
ඇයි මේ ලෙස
ළමා නිවාසයක

දෙමාපියන් නිතර ඇවිත්
දං දෙනවා මෙහෙට
ඒ පිං වත්
ලබා ගන්න
අම්මෙ ඇවිත් යන්න

මං මෙලොවට
ඉපදීමත් කරදරයක් ලූ
මේ තත්වෙට
මං වැටුණේ
ඔබෙ වරදින් ලූ

යන එන අය
මං ගැන
තව තව හොයනවලූ
ලස්සන කොලු
පැටියා කියලා
යන්න යනවා ලූ
යන්න යනවා ලූ

ගොළු දරුවෙක්
උනා කියලා
අනේ අම්මෙ මාව
දාලා ගියේ
ඇයි මේ ලෙස
ළමා නිවාසයක

දෙමාපියන් නිතර ඇවිත්
දන් දෙනවා මෙහෙට
ඒ පිං වත්
ලබා ගන්න
අම්මේ ඇවිත් යන්න

හදාගන්න අරන් යන්න
ඉල්ලනවා මාව
දැනගත්තම
ගොළුයි කියලා
දාලා යනවා මාව

‍මේ ලිපිය ලියන්නේ
දකින්න
මගෙ සුදු අම්මාව
වැඳලා කියන්නං අම්මේ
අරන් යන්න මාව
අරන් යන්න මාව

ගොළු දරුවෙක්
උනා කියලා
අනේ අම්මෙ මාව
දාලා ගියේ
ඇයි මේ ලෙස
ළමා නිවාසයක

දෙමාපියන් නිතර ඇවිත්
දන් දෙනවා මෙහෙට
ඒ පිං වත්
ලබා ගන්න
අම්මේ ඇවිත් යන්න

ගීත ගායනය

අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස්
අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021