මුල ගී පද ගුරු ගෙදරට යන ශාන්තී
F
T
P

ගුරු ගෙදරට යන ශාන්තී ගී පද

ගුරු ගෙදරට යන
දරු දැරියන් හට
ශාන්තී
ශාන්තී
නිරවුල් මනසින්
අකුරු කරන්නට
ශාන්තී
ශාන්තී
ගුරුහරුකම් දෙන
ගුරු දෙගුරුන් හට
ශාන්තී
ශාන්තී
අනාගතය
නුවණැසින් දකින්නට
ශාන්තී
ශාන්තී

ඉරට හඳට නව
එළිය සදන්නට
ශාන්තී
ශාන්තී
ගහට වැලට මඳ
සුළඟ ගෙනෙන්නට
ශාන්තී
ශාන්තී
වැවට ඇලට නිති
ජලය රඳන්නට
ශාන්තී
ශාන්තී
සොබාදමට
පිවිතුරුව වසන්නට
ශාන්තී
ශාන්තී

ජන නායකයින්
යහපත් වෙත් නම්
ශාන්තී
ශාන්තී
දස රජ දහමෙන්
රට කරවත් නම්
ශාන්තී
ශාන්තී
මහ ජනතාවෝ
යහපත් වෙත් නම්
ශාන්තී
ශාන්තී
පන්සිල් පද වත්
නොබිඳ රකිත් නම්
ශාන්තී
ශාන්තී

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021