මුල ගී පද ගුරු පාර දිගට තරු හිනැහෙන රැයේ
F
T
P

ගුරු පාර දිගට තරු හිනැහෙන රැයේ ගී පද

ගුරු පාර දිගට
තරු හිනැහෙන රැයේ
පැතු හීන හිනාවෝ
දුර ඈත ගියා දෝ
තනිකමේ කවිය
කාට ඇසේ දෝ

ගුරු පාර දිගට
තරු හිනැහෙන රැයේ

අඳුරට මග අහුරා
සඳ සළු පිළි පළඳා
ගැල් මග
එළිය කළත් රැයේ
හැම දහ දුක් උහුලා
හිමිදිරියෙම ඉඳලා
දහඩිය උකසට
දුන් දිනේ
අපෙ හිතේ දුකට
එළිය නිවයි බරබාගේ

ගුරු පාර දිගට
තරු හිනැහෙන රැයේ
පැතු හීන හිනාවෝ
දුර ඈත ගියා දෝ
තනිකමේ කවිය
කාට ඇසේ දෝ

ගුරු පාර දිගට
තරු හිනැහෙන රැයේ

සුදු මල් ඔසරිය හා
මුතුපොට ගැන සිතලා
මැණිකේ
මග බලනා වෙලේ
ඒ සිහිනය සිඳ දා
හිස් දෑතම විදහා
වයිරෝ
ගෙදර යමු ද කෙසේ
අපි අඬන විටත්
කැකුළු පිපේ හඳපානේ

ගුරු පාර දිගට
තරු හිනැහෙන රැයේ
පැතු හීන හිනාවෝ
දුර ඈත ගියා දෝ
තනිකමේ කවිය
කාට ඇසේ දෝ

ගුරු පාර දිගට
තරු හිනැහෙන රැයේ

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021