මුල ගී පද ගුවන් තොටිල්ලේ සඳ සැතපෙනවා
F
T
P

ගුවන් තොටිල්ලේ සඳ සැතපෙනවා ගී පද

ගුවන් තොටිල්ලේ
සඳ සැතපෙනවා
මගේ තුරුල්ලේ
දුව නැළවෙනවා
සුළං හමාලා
ගෙයි තෙරපෙන්නේ
ඔබේ පියාගේ
සුවඳයි එන්නේ

ගුවන් තොටිල්ලේ
සඳ සැතපෙනවා
මගේ තුරුල්ලේ
දුව නැළවෙනවා

දරු දුක මට මෙන්
හිතට දැනේවා
පොඩි දුව හීනෙන්
ඔහුට පෙනේවා
හෙට හිමිදිරියේ
අප වෙත ඒවා

ගුවන් තොටිල්ලේ
සඳ සැතපෙනවා
මගේ තුරුල්ලේ
දුව නැළවෙනවා

යන එන තැන්හී
සෙත සැළසේවා
සතර වරම් දෙවි
පිහිට ලැබේවා
දැඩි හිත ඔහුගේ
යළි උණු වේවා

ගුවන් තොටිල්ලේ
සඳ සැතපෙනවා
මගේ තුරුල්ලේ
දුව නැළවෙනවා
සුළං හමාලා
ගෙයි තෙරපෙන්නේ
ඔබේ පියාගේ
සුවඳයි එන්නේ

ගුවන් තොටිල්ලේ
සඳ සැතපෙනවා
මගේ තුරුල්ලේ
දුව නැළවෙනවා

ගීත ගායනය

සුජාතා අත්තනායක
සුජාතා අත්තනායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021