මුල ගී පද හද හඬලා සිත බිඳිලා
F
T
P

හද හඬලා සිත බිඳිලා ගී පද

හද හඬලා
සිත බිඳිලා
හද බිඳිලා හඬලා
පෙර දා ගංගා තෙරේ

අප හමු වූ
අප තෙපලූ
අප හමු වූ තෙපලූ
වෙන්වූ ගං තීරෙ මේ

මා හැඬවූ
මා සැනසූ
මා තනි වූ
ගංගාව මේ

හද හඬලා
සිත බිඳිලා
හද බිඳිලා හඬලා
පෙර දා ගංගා තෙරේ

ඇයට පුද කළේ
නිමල ආදරෙයි
ඇය පැතුව
සුරංගනා ලොවයි
අව්වේ දැවුණේ
වැස්සේ තෙමුණේ
හදෙහී සෙනේහේ තමයි

ඇයට පුද කළේ
නිමල ආදරෙයි
ඇය පැතුව
සුරංගනා ලොවයි
අව්වේ දැවුණේ
වැස්සේ තෙමුණේ
මාගේ සෙනේහේ තමයි

හද හඬලා
සිත බිඳිලා
හද බිඳිලා හඬලා
පෙර දා ගංගා තෙරේ

කසුන් විමන් නැතත්
ඔයා ළඟින් ඉමී
මගේ ලොවේ රජුන්
ඔබයි නිරන්තරේ
පැවසූ කතාවන්
සැනසූ ලතාවන්
මාගේ හදේහී තියේ

කසුන් විමන් නැතත්
ඔයා ළඟින් ඉමී
මගේ ලොවේ රජුන්
ඔබයි නිරන්තරේ
පැවසූ කතාවන්
සැනසූ ලතාවන්
හද වේදනාවන් ගෙනේ

හද හඬලා
සිත බිඳිලා
හද බිඳිලා හඬලා
පෙර දා ගංගා තෙරේ

අප හමු වූ
අප තෙපලූ
අප හමු වූ තෙපලූ
වෙන්වූ ගං තීරෙ මේ

මා හැඬවූ
මා සැනසූ
මා තනි වූ
ගංගාව මේ

හද හඬලා
සිත බිඳිලා
හද බිඳිලා හඬලා
පෙර දා ගංගා තෙරේ

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021