මුල ගී පද හද රැන්දු ආදරේ නමින්
F
T
P

හද රැන්දු ආදරේ නමින් ගී පද

හද රැන්දු
ආදරේ නමින්
පිණි බිංදු
තාරකා ඇසින්
ගිලිහෙන්නෙ මං
හින්ද නම්
ඉවසන්නෙ මා
කෙලෙසකින්

හද රැන්දු
ආදරේ නමින්
පිණි බිංදු
තාරකා ඇසින්
ගිලිහෙන්නෙ මං
හින්ද නම්
ඉවසන්නෙ මා
කෙලෙසකින්

ජීවිතේ මේ වන්දනාවේ
මා ළඟින්
උන් කින්නරාවී
මා දමා යන්නෙදෝ පාවී
මාරුතේ මංමුළා වේවී
දුක් දැනේවී අප්සරාවී
සඳ වන්
උදුම්බරා දේවී

හද රැන්දු
ආදරේ නමින්
පිණි බිංදු
තාරකා ඇසින්
ගිලිහෙන්නෙ මං
හින්ද නම්
ඉවසන්නෙ මා
කෙලෙසකින්

හද රැන්දු
ආදරේ නමින්
පිණි බිංදු
තාරකා ඇසින්
ගිලිහෙන්නෙ මං
හින්ද නම්
ඉවසන්නෙ මා
කෙලෙසකින්

සේල ඇතිරූ
සේද යහනේ
වේදනා මල්
නේද පිපුණේ
තාරුකා වන්
නීල නයනේ
වාසනාවන්ත
පෙම් හීනේ
පීදුනා නම්
සිහින විමනේ
නෑ සුසුම්
මේ තරම් ළඳුනේ

හද රැන්දු
ආදරේ නමින්
පිණි බිංදු
තාරකා ඇසින්
ගිලිහෙන්නෙ මං
හින්ද නම්
ඉවසන්නෙ මා
කෙලෙසකින්

හද රැන්දු
ආදරේ නමින්
පිණි බිංදු
තාරකා ඇසින්
ගිලිහෙන්නෙ මං
හින්ද නම්
ඉවසන්නෙ මා
කෙලෙසකින්

ගීත ගායනය

රකිත වෙලන්ගොඩ
රකිත වෙලන්ගොඩ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රන්දික අමරසූරිය

සංගීත නාද රටා

රකිත වෙලන්ගොඩ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021