මුල ගී පද හාද වෙලා යමං පනේ
F
T
P

හාද වෙලා යමං පනේ ගී පද

හාද වෙලා
යමං පනේ
සිරි සැප දෙඤ්ඤයි
උඹට රේන්ද රෙදියි
පට කම්බා
අඳින්න දෙඤ්ඤයි

හාද වෙලා
යමං පනේ
සිරි සැප දෙඤ්ඤයි
උඹට රේන්ද රෙදියි
පට කම්බා
අඳින්න දෙඤ්ඤයි

ගාලු දුවඤ්ඤයි
මම කොළඹ දුවඤ්ඤයි
උඹට වැලි හකුරුයි
හබල පෙතියි
ගෙනැල්ල දෙඤ්ඤයි

ගාලු දුවඤ්ඤයි
මම කොළඹ දුවඤ්ඤයි
උඹට වැලි හකුරුයි
හබල පෙතියි
ගෙනැල්ල දෙඤ්ඤයි

හාද වෙලා
යමං පනේ
සිරි සැප දෙඤ්ඤයි
උඹට රේන්ද රෙදියි
පට කම්බා
අඳින්න දෙඤ්ඤයි

හාද වෙලා
යමං පනේ
සිරි සැප දෙඤ්ඤයි
උඹට රේන්ද රෙදියි
පට කම්බා
අඳින්න දෙඤ්ඤයි

ගාල්ලට යඤ්ඤයි
මම කොළඹ දුවඤ්ඤයි
උඹට කරට ඔබින
මුතු දෙපොටක්
ගෙනැල්ල දෙඤ්ඤයි

ගාල්ලට යඤ්ඤයි
මම කොළඹ දුවඤ්ඤයි
උඹට කරට ඔබින
මුතු දෙපොටක්
ගෙනැල්ල දෙඤ්ඤයි

හාද වෙලා
යමං පනේ
සිරි සැප දෙඤ්ඤයි
උඹට රේන්ද රෙදියි
පට කම්බා
අඳින්න දෙඤ්ඤයි

හාද වෙලා
යමං පනේ
සිරි සැප දෙඤ්ඤයි
උඹට රේන්ද රෙදියි
පට කම්බා
අඳින්න දෙඤ්ඤයි

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මහින්ද චන්ද්‍රසේකර

සංගීත නාද රටා

ගුණදාස කපුගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021