මුල ගී පද හද විල කළඹන පෙම් ජල රේඛා
F
T
P

හද විල කළඹන පෙම් ජල රේඛා ගී පද

හද විල කළඹන
පෙම් ජල රේඛා
ඒ විල මැද
සීතල සඳ රේඛා
දෑතෙහි තවරා
ආදර රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන්
හද ඇඳි රේඛා

වරලස අක් බඹරුන්
රැඳි රේඛා
දෙනෙතෙහි නිලුපුල්
මල් පෙති රේඛා

වරලස අක් බඹරුන්
රැඳි රේඛා
දෙනෙතෙහි නිලුපුල්
මල් පෙති රේඛා
දෙතොලෙහි ආදර
හසරැලි රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන්
හද ඇඳි රේඛා

හද විල කළඹන
පෙම් ජල රේඛා
ඒ විල මැද
සීතල සඳ රේඛා
දෑතෙහි තවරා
ආදර රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන්
හද ඇඳි රේඛා

නීල පළිඟු කැට
නෙත් මිණි රේඛා
බාල චන්දනී
නළලත රේඛා

නීල පළිඟු කැට
නෙත් මිණි රේඛා
බාල චන්දනී
නළලත රේඛා
ආල නුරාවෙන්
බැඳ රන් රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන්
හද ඇඳි රේඛා

හද විල කළඹන
පෙම් ජල රේඛා
ඒ විල මැද
සීතල සඳ රේඛා
දෑතෙහි තවරා
ආදර රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන්
හද ඇඳි රේඛා

දෑල ළමැද රන්
ගෝමර රේඛා
ඈතදි පෙන්වන
කෝමළ රේඛා

දෑල ළමැද රන්
ගෝමර රේඛා
ඈතදි පෙන්වන
කෝමළ රේඛා
මෑතදි බැලුවිට
ආදර රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන්
හද ඇඳි රේඛා

හද විල කළඹන
පෙම් ජල රේඛා
ඒ විල මැද
සීතල සඳ රේඛා
දෑතෙහි තවරා
ආදර රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන්
හද ඇඳි රේඛා

ඔබ රුව සිහිනෙන්
හද ඇඳි රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන්
හද ඇඳි රේඛා

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ධර්මසිරි ගමගේ

සංගීත නාද රටා

රෝහිත විජේසූරිය
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021