මුල ගී පද හද විලේ ඔබ පිපුණා
F
T
P

හද විලේ ඔබ පිපුණා ගී පද

හද විලේ
ඔබ පිපුණා
නිසසලේ
පෙති සැලුණා
දුණුකේ
මල සේ යා වී

හද විලේ
ඔබ පිපුණා
නිසසලේ
පෙති සැලුණා
දුණුකේ
මල සේ යා වී

හද විලේ
ඔබ පිපුණා
නිසසලේ
පෙති සැලුණා

ආශා දෑසින්
බලා සිනා සී
ඒ සිත
මා සිත
වෙලා ගනීවී
දහසක් වන මල්
පිපී සැලේවී
ජීවන මං පෙත
සරසාලා

හද විලේ
ඔබ පිපුණා
නිසසලේ
පෙති සැලුණා
දුණුකේ
මල සේ යා වී

හද විලේ
ඔබ පිපුණා
නිසසලේ
පෙති සැලුණා

ආදර ගීතේ
තනුව කියා දී
ජීවන මීවිත
සතුට සදා දී
මෝහන ලාලිත
බැලුම් හෙලාවී
මා යන
මාවත සරසාලා

හද විලේ
ඔබ පිපුණා
නිසසලේ
පෙති සැලුණා
දුණුකේ
මල සේ යා වී

හද විලේ
ඔබ පිපුණා
නිසසලේ
පෙති සැලුණා
දුණුකේ
මල සේ යා වී

හද විලේ
ඔබ පිපුණා
නිසසලේ
පෙති සැලුණා

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021