මුල ගී පද හද විමන් දොරින් එන පැතුම් පවන්
F
T
P

හද විමන් දොරින් එන පැතුම් පවන් ගී පද

හද විමන් දොරින්
එන පැතුම් පවන්
විහිද යයි හමා
පියඹනා කල්පනා
රසේ දේ අමා

මල් උයන් තුළින්
විල් ගඟුල් මැදින්
සුගන්ධය ගලා
එකතු වී කිති කැවී
රැඳී එක්වෙලා

සාගරයේ සිසිල් රැල්
නැගි නැගී බිඳේ
ආදරයේ සුපෙම් කැන්
දිලි දිලී සැලේ

ආකාසේ සඳේ ලප
නැත මැකී ගියේ
ආදරයේ පුරාණේ
හිත ඇදී ගියේ‍

උදා වූ වසන්තේ
සදාකල් රැඳේවා

හද විමන් දොරින්
එන පැතුම් පවන්
විහිද යයි හමා
පියඹනා කල්පනා
රසේ දේ අමා

මී වදයේ ගුම් නදින්
මත් වෙලා ඉමී
ගී තනුවේ වදන් වැල්
ලෙස එතී එමී

ලෝ තලයේ අලුත් පෙම්
කතාවක් ලියා
පා කරමු සුනිල්වන්
වලාවක් සොයා

උදා වූ වසන්තෙ
සදාකල් රැඳේවා

හද විමන් දොරින්
එන පැතුම් පවන්
විහිද යයි හමා
පියඹනා කල්පනා
රසේ දේ අමා

මල් උයන් තුළින්
විල් ගඟුල් මැදින්
සුගන්ධය ගලා
එකතු වී කිති කැවී
රැඳී එක්වෙලා

ගීත ගායනය

එච්. ආර්. ජෝතිපාල
එච්. ආර්. ජෝතිපාල ගේ තවත් ගී පද

ඇන්ජලීන් ගුණතිලක
ඇන්ජලීන් ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

සරත් දසනායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021