මුල ගී පද හයිය මගේ හිත වට්ටන්නට බැරි
F
T
P

හයිය මගේ හිත වට්ටන්නට බැරි ගී පද

හයිය මගේ හිත
වට්ටන්නට බැරි බව
ඔබ දැනුවත් නෑ
සොඳුරු ම හැඟුමට
මිසක් නුරුවට
හිතේ තැන නම් නෑ

හයිය මගේ හිත
වට්ටන්නට බැරි බව
ඔබ දැනුවත් නෑ
සොඳුරු ම හැඟුමට
මිසක් නුරුවට
හිතේ තැන නම් නෑ

ලෝකයා මුලා කරලා
රඟපෑම ඔයා කෙරුවා
මං නිහඬව ඉන්නම්
කාලය උත්තරයක් දෙනකං
කාලය උත්තරයක් දෙනකං

ආදරේ පූජනීයයි
රැවටීම පව් ගොඩයි
ආදරේ පූජනීයයි
රැවටීම පව් ගොඩයි

ඔබ දන්නැත්තෙ
ඒ ටිකයි
ඔබ දන්නැත්තෙ
ඒ ටිකයි

අහසේ තරු තරම්
සයුරේ රළ තරම්
අහසේ තරු තරම්
සයුරේ රළ තරම්

මහ මෙරක් තරම්
ආදරේ හිතලා රැවටුවොත්
ලෝ දහමත්
පිළිතුරු දෙයි
අවංක හිත් රිදිලා
මං නිහඬව ඉන්නම්
කාලය උත්තරයක් දෙනකං
කාලය උත්තරයක් දෙනකං

ආදරේ පූජනීයයි
රැවටීම පව් ගොඩයි
ආදරේ පූජනීයයි
රැවටීම පව් ගොඩයි

ඔබ දන්නැත්තෙ
ඒ ටිකයි
ඔබ දන්නැත්තෙ
ඒ ටිකයි

සැනසීම ජීවිතේ
මුල් වීම ආදරේ
විඳවීම ජීවිතේ
මුල් වීමත් ආදරේ

බොරුව ඇත්ත කරලා
හිත් කම්පා කරලා
ලෝ දහමත්
පිළිතුරු දෙයි
අවංක හිත් රිදිලා
මං නිහඬව ඉන්නම්
කාලය උත්තරයක් දෙනකං
කාලය උත්තරයක් දෙනකං

හයිය මගේ හිත
වට්ටන්නට බැරි බව
ඔබ දැනුවත් නෑ
සොඳුරු ම හැඟුමට
මිසක් නුරුවට
හිතේ තැන නම් නෑ

හයිය මගේ හිත
වට්ටන්නට බැරි බව
ඔබ දැනුවත් නෑ
සොඳුරු ම හැඟුමට
මිසක් නුරුවට
හිතේ තැන නම් නෑ

ලෝකයා මුලා කරලා
රඟපෑම ඔයා කෙරුවා
මං නිහඬව ඉන්නම්
කාලය උත්තරයක් දෙනකං
කාලය උත්තරයක් දෙනකං

ආදරේ පූජනීයයි
රැවටීම පව් ගොඩයි
ආදරේ පූජනීයයි
රැවටීම පව් ගොඩයි

ඔබ දන්නැත්තෙ
ඒ ටිකයි
ඔබ දන්නැත්තෙ
ඒ ටිකයි

ගීත ගායනය

රවීන් තාරුක
රවීන් තාරුක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

නවීන් පෙරේරා

සංගීත නාද රටා

නිමේෂ් කුලසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021