මුල ගී පද හඬන්න ළං ව ඇති ඔබේ නුවන් පුරා
F
T
P

හඬන්න ළං ව ඇති ඔබේ නුවන් පුරා ගී පද

හඬන්න ළං ව
ඇති ඔබේ
නුවන් පුරා
ඇඳෙන්නෙ ජීවිතේ
කතාව දෝ

හෙලන්න බැරිව
ළතවෙනා සුසුම් සදා
කියන්නෙ ජීවිතේ
මුලාව දෝ

තරු ඇසක්
ඇරී උදාගිරේ
බිම්මලක් මුවින්
හිනා නැගේ

තරු ඇසක්
ඇරී උදාගිරේ
බිම්මලක් මුවින්
හිනා නැගේ

තරු ඇසේ
කථා මියේ ද
බිම්මලේ
හිනා මැකේ ද
මේ වෙනස දෝ
ආදරේ

හඬන්න ළං ව
ඇති ඔබේ
නුවන් පුරා
ඇඳෙන්නෙ ජීවිතේ
කතාව දෝ

හෙලන්න බැරිව
ළතවෙනා සුසුම් සදා
කියන්නෙ ජීවිතේ
මුලාව දෝ

සඳ රැහැන් වැටී
සුනිල් දියේ
කුමුදු මල්
දෙතොල් විදා පිපේ

සඳ රැහැන් වැටී
සුනිල් දියේ
කුමුදු මල්
දෙතොල් විදා පිපේ

හිරු ඇවිත්
එමල් දවා ද
ඒ දුකත්
වසන් ව යා ද
මේ අරුත දෝ
ආදරේ

හඬන්න ළං ව
ඇති ඔබේ
නුවන් පුරා
ඇඳෙන්නෙ ජීවිතේ
කතාව දෝ

හෙලන්න බැරිව
ළතවෙනා සුසුම් සදා
කියන්නෙ ජීවිතේ
මුලාව දෝ

ඇඳෙන්නෙ ජීවිතේ
කතාව දෝ

කියන්නෙ ජීවිතේ
මුලාව දෝ

ඇඳෙන්නෙ ජීවිතේ
කතාව දෝ

කියන්නෙ ජීවිතේ
මුලාව දෝ

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ධම්මිකා බණ්ඩාර
ධම්මිකා බණ්ඩාර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021