මුල ගී පද හඬන්නෙපා දැන්
F
T
P

හඬන්නෙපා දැන් ගී පද

හඬන්නෙපා දැන්
ළඟින් සිටින්නම්
සිතින් බැඳෙන්නම්
සිනාසෙන්න දැන්

හඬන්නෙපා දැන්
ළඟින් සිටින්නම්
සිතින් බැඳෙන්නම්
සිනාසෙන්න දැන්

අප හමු වූ දිනේ රඟහලේ
සිත බැඳුනේ ඔබේ මා කෙරේ
අප බිඳුනේ කෙසේ නොදැනේ

හඬන්නෙපා දැන්
ළඟින් සිටින්නම්
සිතින් බැඳෙන්නම්
සිනාසෙන්න දැන්

සිත තැලුනූ නියා මා දනී
නෙත රතු වූ නියා මා දනි
යළි හමු වූ නියා මා දනි

හඬන්නෙපා දැන්
ළඟින් සිටින්නම්
සිතින් බැඳෙන්නම්
සිනාසෙන්න දැන්

ගීත ගායනය

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කේ. ඩී. කේ. ධර්මවර්ධන

සංගීත නාද රටා

ස්ටැන්පි ඡසැර
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021