මුල ගී පද හඳපානක් සේ ඇවිදින්
F
T
P

හඳපානක් සේ ඇවිදින් ගී පද

හඳපානක්
සේ ඇවිදින්
ගම්මානෙන්
මේ නගරෙට
ගංගාවක් තරමට
සිහිලස පිදුවයි
නුඹ මා හට

නෙත් දාහක්
පසුකර විත්
මට හිමි දෙනුවන
දුටු විට
හඳපානක් වූයේ
නුඹ නොවෙදෝ
මා සිත් අහසට

හඳපානක්
සේ ඇවිදින්
ගම්මානෙන්
මේ නගරෙට
ගංගාවක් තරමට
සිහිලස පිදුවයි
නුඹ මා හට

නෙත් දාහක්
පසුකර විත්
මට හිමි දෙනුවන
දුටු විට
හඳපානක් වූයේ
නුඹ නොවෙදෝ
මා සිත් අහසට

දූවිලි හුළඟින්
පිරුනත්
ඉපදුනු නගරේ
මට නුපුරුදු
ගමට එන්න බෑ
මේ නගරය
අත්හරින්න බෑ

මගෙ උරුමය
ලදුවත් මා
ලද ගම් පියසේ
මේ නගරේ
කූඩුවෙන්න බෑ
ගම්මානය
අත්අරින්න බෑ

අප දෙන්නා
මුනගැස්වූ
මේ මහ නගරේ
අතැර නුඹට
ගමට යන්න බෑ
මේ නගරය
අත්හරින්න බෑ

මගේ සිතින්
නුඹ සිතනා
මතු යම් දවසේ
මේ නගරේ
පාළු වෙන්නෙ නෑ
මං තනියෙන්
ගමට යන්නෙ නෑ

හඳපානක්
සේ ඇවිදින්
ගම්මානෙන්
මේ නගරෙට
ගංගාවක් තරමට
සිහිලස පිදුවයි
නුඹ මා හට

නෙත් දාහක්
පසුකර විත්
මට හිමි දෙනුවන
දුටු විට
හඳපානක් වූයේ
නුඹ නොවෙදෝ
මා සිත් අහසට

හඳපානක්
සේ ඇවිදින්
ගම්මානෙන්
මේ නගරෙට
ගංගාවක් තරමට
සිහිලස පිදුවයි
නුඹ මා හට

නෙත් දාහක්
පසුකර විත්
මට හිමි දෙනුවන
දුටු විට
හඳපානක් වූයේ
නුඹ නොවෙදෝ
මා සිත් අහසට

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

සමිතා මුදුන්කොටුව
සමිතා මුදුන්කොටුව ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021