මුල ගී පද හන්තානට පායන හඳ
F
T
P

හන්තානට පායන හඳ ගී පද

හන්තානට
පායන හඳ
ලස්සනයි ද කියන්න
මා නොදකින
ඒ පුර හඳ
ඔබට හැකිය දකින්න

හන්තානට
පායන හඳ
ලස්සනයි ද කියන්න
මා නොදකින
ඒ පුර හඳ
ඔබට හැකිය දකින්න

අඳුරු ලලා
වහිනා කල
සරසවි බිම
තෙමෙන්න

අඳුරු ලලා
වහිනා කල
සරසවි බිම
තෙමෙන්න
කුඩේ යටින්
ඔබ යන කල
එපා තනිය
දැනෙන්න

ලතා මඬුලු
අත වනාවි
එපා අහක
බලන්න

ලතා මඬුලු
අත වනාවි
එපා අහක
බලන්න
මා ගැන මතකය
ගුලි කර
මහවැලියට
දමන්න

හන්තානට
පායන හඳ
ලස්සනයි ද කියන්න
මා නොදකින
ඒ පුර හඳ
ඔබට හැකිය දකින්න

හන්තානට
පායන හඳ
ලස්සනයි ද කියන්න
මා නොදකින
ඒ පුර හඳ
ඔබට හැකිය දකින්න

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ධම්මික බණ්ඩාර

සංගීත නාද රටා

ඩැනිස්ටර් පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021