මුල ගී පද හැන්දෑ වළාවන් පා වුනාවේ
F
T
P

හැන්දෑ වළාවන් පා වුනාවේ ගී පද

හැන්දෑ වළාවන් පා වුනාවේ
වැල්ලේ මා තනි වූ වෙලේ
ඇය එන්නී දෝ මග එන්නී දෝ
සිතෙහී නම් සැකයක් ඇතේ

හැන්දෑ වළාවන් පා වුනාවේ
වැල්ලේ මා තනි වූ වෙලේ
ඇය එන්නී දෝ මග එන්නී දෝ
සිතෙහී නම් සැකයක් ඇතේ

මාගේ සැනසුම ඈ වේ
නිරතුරු හමුවන්නේ කොහෙදෝ යලී
පැතුමන් මගේ සිඳ බිඳ දාලා
ඉන්නේ ඇයි මිහිරේ

හැන්දෑ වළාවන් පා වුනාවේ
වැල්ලේ මා තනි වූ වෙලේ
ඇය එන්නී දෝ මග එන්නී දෝ
සිතෙහී නම් සැකයක් ඇතේ

ජීවේ පෙරලී ආවේ
ඔබවයි මා සිත පිළිගන්නේ
පැතුමන් මගේ සිඳ බිඳ දාලා
ඉන්නේ ඇයි මිහිරේ

හැන්දෑ වළාවන් පා වුනාවේ
වැල්ලේ මා තනි වූ වෙලේ
ඇය එන්නී දෝ මග එන්නී දෝ
සිතෙහී නම් සැකයක් ඇතේ

ගීත ගායනය

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021