මුල ගී පද හැරදාලා යන්නට තරම්
F
T
P

හැරදාලා යන්නට තරම් ගී පද

හැරදාලා යන්නට තරම්
වරදක් කළේ නෑ මා
ඉවසාලා ඉන්නට තරම්
හිත හදාගත්තෙ නෑ මා
දුර ඈත යමු කීව
හිත් පොඩ්ඩ
මගෙ ගාව
නෑ ඇත්තමයි

මට තාම අදහගන්න බෑ
මාව විශ්වාස
කළෙ ඔබ ම දැයි

කඳුළු බිඳු ඕනේ නම්
ඔබගේ නමින්
තේරුම් ගනී
ඔබ මගෙ
ළඟ උන්නා නම්
හිත ගාව තනිවෙච්ච
දුක එක්ක
මං තාම ඔබ එක්කමයි

මට තාම අදහගන්න බෑ
මාව විශ්වාස
කළෙ ඔබම දැයි

තව කවුරු හින්දදෝ
මං තනිවෙලා
පළිගන්න නෑ හිතක්
පෙම් කළ නිසා
පෙර දාක නැවතිච්ච
තැන තාම
මට උරුම
කඳුලම තමයි

මට තාම අදහගන්න බෑ
මාව විශ්වාස
කළෙ ඔබම දැයි

හැරදාලා යන්නට තරම්
වරදක් කළේ නෑ මා
ඉවසාලා ඉන්නට තරම්
හිත හදාගත්තෙ නෑ මා
දුර ඈත යමු කීව
හිත් පොඩ්ඩ
මගෙ ගාව
නෑ ඇත්තමයි

මට තාම අදහගන්න බෑ
මාව විශ්වාස
කළෙ ඔබම දැයි

ගීත ගායනය

ඔෂානි සංදීපා
ඔෂානි සංදීපා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංජීව නානායක්කාර

සංගීත නාද රටා

හසිත් සාරංග
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021